NOVINKY ZO SVETA
Krajiny EÚ v roku 2021 recyklovali takmer polovicu svojho komunálneho odpadu
Od roku 2000, začiatku štatistického zaznamenávania Eurostatom, sa miera recyklácie každoročne mierne zvyšuje. Recyklácia na úrovni 49,6 % v roku 2021 je o viac ako 22 percentuálnych bodov vyššia, ako tomu bolo na začiatku milénia. Vyplýva z údajov štatistického úradu o úrovni recyklácie v krajinách EÚ, ktoré ENVI - PAK, člen skupiny EXPRA, uvádza z aktuálnych údajov týkajúcich sa problematiky odpadového hospodárstva krajín Európskej únie.
Zisti viac
Legislatíva o odpadoch prechádza revíziou na úrovni EÚ
Legislatívne predpisy o obaloch a odpadoch z obalov sa na európskej úrovni v poslednom období intenzívne riešia. ENVI - PAK má o týchto procesoch, ako člen skupiny EXPRA, aktuálne informácie, ktoré pravidelne sprostredkúva svojim klientom.
Zisti viac
Komisia naznačuje, čo bude obsahom PPWD agendy
Podľa najnovších zverejnených informácií EXPRA aliancie, ktorej je ENVI - PAK zakladajúcim členom, vedúci Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie Európskej komisie Mattia Pellegrini kritizoval úroveň recyklácie v členských štátoch EÚ. Svoje obavy prezentoval na septembrovom podujatí organizovanom medziodvetvovou alianciou 4evergreen, zameranou na cirkuláciu obalov na báze vlákien. Viac ako 50 % členských štátov podľa neho nie je na ceste k splneniu recyklačných cieľov EÚ do roku 2025, ktoré predstavujú úroveň recyklácie na 55 %. Začiatkom roka 2023 Komisia zverejní správy o tzv. včasnom varovaní, v ktorých posúdi, do akej miery sú krajiny na ceste k dosiahnutiu cieľov PPWD.
Zisti viac
Nová stratégia triedenia odpadu robí z Belgicka európskeho šampióna
OZV ENVI - PAK sleduje dôsledne problematiku odpadového hospodárstva doma aj v zahraničí. Jedným z dobrých príkladov ako zvýšiť úroveň triedenia a recyklácie odpadov je Belgicko, člen medzinárodnej neziskovej aliancie EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance), zastrešujúcej významné systémy zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, ktorej je ENVI - PAK zakladajúcim členom.
Zisti viac
Opatrenia proti plastovému odpadu sa riešia na európskej aj na štátnych úrovniach
Environmentálne zhromaždenie OSN (UNEA) začalo rokovať o záväznej globálnej dohode o plastoch a plastovom odpade. Plánovaná dohoda je najdôležitejšou multilaterálnou environmentálnou dohodou od parížskej klimatickej dohody. Zákonodarcovia EÚ sa snažia o urýchlenie legislatívnych procesov v oblasti obehového hospodárstva, opatrenia v oblasti obmedzovania plastového odpadu realizujú aj Nemecko, Lotyšsko, Francúzsko, Holandsko, Španielsko či Malta. V riešení odpadov nezaostávajú ani globálne firmy či veda a výskum. Intenzívne konzultácie týkajúce sa recyklovateľnosti obalov, do ktorých sa zapojila aj OZV ENVI - PAK, prebiehajú aj v rámci EUNOMIA.
Zisti viac
Triedenie ostatných plastov je rovnako dôležité ako zálohovanie PET
Medzinárodná nezisková aliancia EXPRA, ktorá zastrešuje významné systémy zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov vo vlastníctve priemyslu, sa intenzívne zasadzuje za koncepčné riešenie eliminovania plastového odpadu ako aj jeho recyklácie a ďalšieho využitia. Súčasťou EXPRA je aj OZV ENVI - PAK, ktorá sleduje vývoj v oblasti odpadov v medzinárodnom prostredí a proaktívne na zmeny reaguje.
Zisti viac
Príklady uplatňovania RZV u nás a vo svete
ENVI - PAK sleduje problematiku odpadového hospodárstva nielen doma, ale aj v zahraničí. Najnovšie poznatky, ako sa RZV uplatňuje v niektorých krajinách, vám prináša ako člen medzinárodnej neziskovej aliancie EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance), ktorej je zakladajúcim členom. EXPRA (vznik v roku 2013) zastrešuje významné systémy zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, ktoré sú vo vlastníctve priemyslu a fungujú na neziskovom princípe.
Zisti viac
Aktuálny vývoj a vplyv zálohových systémov na RZV
V januári 2022 začneme aj na Slovensku zálohovať PET a hliníkové nápojové obaly. Táto nová povinnosť sa bude týkať výrobcov, predajcov, spotrebiteľov, OZV a ďalších subjektov pôsobiacich v odpadom hospodárstve. Medzinárodná aliancia EXPRA zorganizovala na túto tému odborný webinár. Súčasťou webinára bol aj ENVI - PAK, člen a spoluzakladateľ tejto významnej organizácie, ktorý z podujatia prináša poznatky o tom, ako fungujú zálohové systémy vo viacerých krajinách. V niekoľkých členských štátoch aliancie EXPRA boli na vnútroštátnej úrovni zavedené zálohové systémy, či už pred zavedením systému RZV, súbežne s ním alebo až po jeho aplikovaní v praxi. Zameriame sa na 7 krajín a ich spôsob fungovania zálohových systémov v koexistencii so systémom rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV).
Zisti viac