Európsky parlament formálne prijal predbežnú dohodu o PPWR
Nariadene Európskeho parlamentu a Rady o obaloch a odpade z obalov, o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 a smernice (EÚ) 2019/904 a o zrušení smernice 94/62/ES, ktorého cieľom je riešiť neustále rastúci objem odpadu, harmonizovať pravidlá vnútorného trhu a podporiť obehové hospodárstvo, bolo schválené 476 hlasmi. Proti hlasovalo 129 poslancov a 24 sa zdržalo hlasovania. Pred nadobudnutím platnosti dohody ju musí formálne schváliť aj Rada.

Medzi hlavné atribúty pravidiel, ktoré boli predbežne dohodnuté s Radou, patrí zachovanie cieľov na roky 2030 a 2040, ktoré sa týkajú minimálneho recyklovaného obsahu v plastových obaloch, ale aj povinnosť členských štátov do roku 2029 zabezpečiť triedený zber aspoň 90 % jednorazových plastových fliaš a kovových nápojových obalov ročne.

Nariadenie sa zaoberá celým životným cyklom obalov. Stanovujú sa v ňom požiadavky na zaistenie bezpečnosti a udržateľnosti obalov, a to požadovaním toho, aby boli všetky obaly recyklovateľné a aby sa v nich minimalizovala prítomnosť látok vzbudzujúcich obavy. Stanovujú sa v ňom aj požiadavky na harmonizáciu označovania v snahe zlepšiť informovanosť spotrebiteľov. V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva je cieľom výrazne znížiť vznik odpadu z obalov stanovením záväzných cieľov opätovného použitia, obmedzením určitých druhov jednorazových obalov a požiadavkou, aby hospodárske subjekty minimalizovali používané obaly.

Prehľad ďalších dôležitých zmien v nariadení o obaloch prinášame nižšie.

Hlavné prvky dohody

  • Sprísňujú sa v nej požiadavky na látky prítomné v obaloch tým, že sa obmedzuje uvádzanie na trh pre obaly, ktoré prichádzajú do styku s potravinami a ktoré obsahujú perfluóralkylové a polyfluóralkylové látky (PFAS) nad určitými prahovými hodnotami.
  • Zachované hlavné ciele na roky 2030 a 2040 týkajúce sa minimálneho recyklovaného obsahu v plastových obaloch.
  • Novými pravidlami sa znížil objem zbytočných obalov stanovením maximálneho pomeru prázdneho priestoru pre skupinové a prepravné obaly a obaly v elektronickom obchode vo výške 50 % a požiadavkou na výrobcov a dovozcov, aby zabezpečili minimalizáciu hmotnosti a objemu obalov s výnimkou obalov s chráneným dizajnom.
  • Nové záväzné ciele opätovného použitia do roku 2030 a orientačné ciele do roku 2040. Tieto ciele sa líšia v závislosti od druhu obalov, ktoré prevádzkovatelia používajú: obaly pre alkoholické a nealkoholické nápoje (s výnimkou vína, aromatizovaných vín, mlieka a iných nápojov rýchlo podliehajúcich skaze), prepravné a spotrebiteľské obaly (okrem obalov používaných na prepravu nebezpečného tovaru alebo veľkého zariadenia, ako aj pružných obalov v priamom kontakte s potravinami) a skupinové obaly. Z týchto požiadaviek sú vo všeobecnosti vyňaté aj obaly z lepenky.
  • Dohodou sa zavádza všeobecná obnoviteľná výnimka z dosahovania cieľov opätovného použitia na obdobie piatich rokov.
  • Novými pravidlami sa takisto od dosiahnutia týchto cieľov oslobodzujú mikropodniky a zavádza sa možnosť, aby hospodárske subjekty na účely dosiahnutia cieľov opätovného použitia nápojových obalov vytvorili združenia až piatich koncových distribútorov.

  • Podľa nových pravidiel musia členské štáty do roku 2029 zabezpečiť triedený zber aspoň 90 % jednorazových plastových fliaš a kovových nápojových obalov ročne. Na dosiahnutie tohto cieľa musia pre tieto formáty obalov zriadiť zálohové systémy. Minimálne požiadavky na zálohové systémy sa nebudú vzťahovať na systémy, ktoré boli zavedené pred nadobudnutím účinnosti nariadenia, ak príslušné systémy dosiahnu cieľ do roku 2029 na úrovni 90 %.
  • Spoluzákonodarcovia sa dohodli na výnimke z požiadavky zaviesť zálohový systém pre členské štáty, ak v roku 2026 dosiahnu vyše 80 % mieru triedeného zberu a ak predložia plán vykonávania so stratégiou na dosiahnutie všeobecného cieľa triedeného zberu na úrovni 90 %.

Novými pravidlami sa zavádzajú obmedzenia pre určité formáty obalov vrátane jednorazových plastových obalov pre ovocie a zeleninu, potraviny a nápoje, dochucovadlá, omáčky a pre malé kozmetické a toaletné výrobky používané v sektore ubytovania, ako aj pre veľmi ľahké plastové tašky.