Sumárna evidencia odpadov za 4. štvrťrok 2023
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 4. kalendárny štvrťrok 2023.

Množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach v 4. kalendárnom štvrťroku 2023: 25 301 t

Množstvo vykúpených odpadov v 4. kalendárnom štvrťroku 2023: 7 256 t   

Priebežné údaje sú platné k 13. februáru 2024.