INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU ENVI - PAK, a. s.

Obchodná spoločnosť ENVI - PAK, a. s., so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 858 010, IČ DPH: SK2020264290, registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 5922/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), telefónne číslo 02/333 22 710, e-mailová adresa customer@envipak.sk spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré majú záujem s ním uzavrieť, resp. s ním uzavrú:
• Rámcovú zmluvu o spolupráci
(ďalej Rámcová zmluva alebo len „Zmluva“), alebo dotknutých osôb, ktoré kontaktujú prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formuláru na jeho webovom portáli.

Dotknutou osobou sa na účely tohto dokumentu rozumie fyzická osoba, ktorá má záujem uzavrieť, resp. uzavrie s prevádzkovateľom Zmluvu a za týmto účelom poskytla prevádzkovateľovi svoje osobné údaje alebo kontaktuje prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formuláru na jeho webovom portáli. Prevádzkovateľ týmto poskytuje dotknutej osobe informácie, ktoré súvisia so spracúvaním poskytnutých osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zák. č. 18/2018 Z.z.“).

Osobné údaje dotknutej osoby vyplývajúce z uzavretej Rámcovej zmluvy, tzn. osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, budú na základe právneho titulu podľa čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR prevádzkovateľom spracúvané v informačnom systéme a to na účel plnenia Rámcovej zmluvy, resp. na vykonávanie opatrení, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím Rámcovej zmluvy, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Rámcovej zmluvy, resp. na vykonanie uvedených opatrení. Osobné údaje dotknutých osôb podľa tohto odseku bude prevádzkovateľ spracúvať do zániku práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie Rámcovej zmluvy alebo na vykonanie opatrení, o ktorých vykonanie požiadala dotknutá osoba pred uzavretím Rámcovej zmluvy, preto v prípade neposkytnutia týchto osobných údajov dotknutou osobou nebude možné Rámcovú zmluvu uzavrieť, resp. vykonať uvedené opatrenia.

V prípade, že dotknutá osoba vyplní kontaktný formulár na webovom portáli prevádzkovateľa a zároveň udelí prevádzkovateľovi dobrovoľný súhlas s takýmto spracúvaním jej osobných údajov, budú osobné údaje takejto dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, spracúvané na účel preskúmania podania dotknutej osoby alebo zodpovedania otázky, resp. reakcie na správu dotknutej osoby, spracúvané v „informačnom systéme“ na základe súhlasu dotknutej osoby, tzn. na základe právneho titulu podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR. Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely uvedené v prvej vete tohto bodu tak, že čas platnosti takéhoto súhlasu je 1 rok od preskúmania takéhoto podania prevádzkovateľom alebo od zodpovedania poslednej otázky prevádzkovateľom, resp. poslednej reakcie prevádzkovateľa na správu dotknutej osoby, podľa toho čo nastane neskôr. Dotknutá osoba môže kedykoľvek počas platnosti súhlasu podľa predchádzajúcej časti tohto odseku aj bez uvedenia dôvodu odvolať tento svoj súhlas so spracúvaním jej osobných údajov a to oznámením doručeným poštovou zásielkou alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo elektronickou komunikáciou na e-mailovej adrese customer@envipak.sk. Odvolanie súhlasu dotknutej osoby podľa predchádzajúcej vety tohto bodu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov takejto dotknutej osoby založeného na jej súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba je povinná vždy oznámiť prevádzkovateľovi pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 13, ods. 1 písm. e) až f) GDPR informuje dotknutú osobu, že jej osobné údaje:

a) budú sprístupnené tretím stranám, resp. príjemcom, ktorými sú:
(i) subjekty, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov
(ii) sprostredkovatelia prevádzkovateľa, ak sú poverení (vrátane prípadných právnych, účtovných alebo daňových poradcov, audítorov atď.),
(iii) v prípade vzniku sporu, ktorého predmetom budú zmluvné a/alebo mimozmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou príslušný súd a právny zástupca prevádzkovateľa, poverený na jeho zastupovanie pri riešení takto vzniknutého sporu súdnou alebo mimosúdnou cestou;
b) nebudú zverejnené,
c) nebudú prenášané do tretích krajín.

Prevádzkovateľ týmto poskytuje dotknutej osobe informácie o jej právach v súlade s čl. 13, ods. 2, písm. b) GDPR. Dotknutá osoba má:

a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, tzn. prevádzkovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, vystaví a doručí dotknutej osobe potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, vyhotoví a doručí tejto dotknutej osobe kópiu týchto osobných údajov a zároveň informuje dotknutú osobu o (i) účele spracúvania jej osobných údajov, (ii) kategórii spracúvaných osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, (iii) príjemcoch, ktorým boli alebo budú tieto osobné údaje poskytnuté, (iv) predpokladanej dobe uchovávania týchto osobných údajov, resp. kritériách na jej určenie, (v) existencii práv dotknutej osoby podľa písm. b) až f) tohto odseku a (vi) práve podať sťažnosť podľa nižšie uvedeného odseku;
2
b) právo na opravu jej osobných údajov, tzn. prevádzkovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, bez zbytočného odkladu opraví nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú tejto dotknutej osoby; so zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo tiež na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia;
c) právo na vymazanie jej osobných údajov, tzn. prevádzkovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa týkajú tejto dotknutej osoby, ak je zároveň splnený jeden z nasledovných dôvodov:
(i) osobné údaje dotknutej osoby už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
(ii) dotknutá osoba odvolala súhlas, na základe ktorého sa toto spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
(iii) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu jej osobných údajov podľa písm. e) tohto odseku,
(iv) osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvali nezákonne alebo
(v) osobné údaje dotknutej osoby musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Európskej Únie alebo Slovenskej republiky; právo na vymazanie osobných údajov sa neuplatňuje, ak je spracúvanie potrebné:
(i) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
(ii) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje ich spracúvanie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Európskej Únie alebo Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
(iii) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v zmysle čl. 9, ods. 2 písm. h) a i) a čl. 9, ods. 3 GDPR, (iv) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobne, že uplatnenie práva na vymazanie by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania alebo
(v) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, tzn. prevádzkovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, obmedzí spracúvanie jej osobných údajov, t. j. pozastaví ďalšie spracovateľské operácie s týmito osobnými údajmi, ak:
(i) dotknutá osoba napadla správnosť jej spracúvaných osobných údajov, pričom spracúvanie sa v tomto prípade obmedzí na obdobie, kým sa overuje správnosť týchto osobných údajov,
(ii) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
(iii) prevádzkovateľ už nepotrebuje tieto osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo
(iv) dotknutá osoba namieta spracúvanie jej osobných údajov podľa časti
(i), písm. e) tohto odseku, pričom spracúvanie sa v tomto prípade obmedzí na obdobie, kým sa overí či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby; osobné údaje, ktorých spracúvanie je obmedzené v zmysle tohto písm. d) sa s výnimkou ich uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej Únie alebo členského štátu;
e) právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, tzn. dotknutá osoba má právo kedykoľvek žiadosťou namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov
(i) z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ak právnym titulom ich spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej osoby, nad ktorým neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov a to vrátane profilovania založeného na uvedenom právnom titule ich spracúvania alebo v prípade spracúvania jej osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu alebo
(ii) za účelom priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom; osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietla sa na tento účel nesmú ďalej spracúvať;
f) právo na prenosnosť jej osobných údajov, tzn. prevádzkovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, poskytne dotknutej osobe v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré táto dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi, pričom dotknutá osoba má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi informačných systémov bez toho, aby jej v tom bránil prevádzkovateľ a to za súčasného splnenia podmienok, že:
(i) tieto osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu dotknutej osoby alebo je ich spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, resp. na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a zároveň
(ii) ich spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva uvedené v predchádzajúcom odseku, resp. v čl. 15 až 22 a článku 34 GDPR voči prevádzkovateľovi alebo odvolať svoj súhlas so spracúvaním jej osobných údajov žiadosťou doručenou:
a) poštovou zásielkou alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo
b) elektronickou komunikáciou na e-mailovej adrese customer@envipak.sk
Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob ich poskytnutia. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia tejto žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení príslušnú dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Informácie podľa prvej vety tohto odseku poskytne prevádzkovateľ bezplatne okrem prípadov uvedených v písm.
(i) nasledujúceho odseku.
3
Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže (i) požadovať od dotknutej osoby úhradu primeraného poplatku zohľadňujúceho administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo (ii) odmietnuť konať na základe žiadosti.
Dotknutá osoba má v súlade s čl. 77 a nasl. GDPR právo pri podozrení, že jej osobné údaje sú spracúvané v rozpore s GDPR podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, tzn. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach pri spracúvaní jej osobných údajov má v zmysle s ust. § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností prevádzkovateľ uvádza, že nebude pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby používať automatizované rozhodovanie ani profilovanie.