Referencie
V spoločnosti Nestlé robíme všetko preto, aby bola naša činnosť priateľská k životnému prostrediu, čoho súčasťou je i zodpovednosť za obaly našich výrobkov po skončení ich životného cyklu. Na Slovensku sa o zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z našich obalov stará oprávnená organizácia ENVI-PAK. Táto spoločnosť vytvára moderný európsky systém využívania odpadov z obalov. Základom je zdieľaná zodpovednosť subjektov celého odpadového reťazca – od producentov obalov cez obchodníkov, zákazníkov, zberné spoločnosti až po recyklátorov. Uvedomujeme si i to, že združovanie povinných osôb v oprávnených organizáciách je zárukou, že povinné osoby si budú plniť svoje povinnosti vyplývajúce z obalovej legislatívy, a tým zabránia zavádzaniu ekologických daní a iných ekologických poplatkov. Existencia oprávnených organizácii plní i preventívnu funkciu a nabáda povinné osoby k tomu, aby ich podnikanie bolo spoločensky zodpovedné.
Nestlé Slovensko s.r.o.
Naša spoločnosť plní svoje nápoje do rôznych druhov obalov podľa preferencií našich spotrebiteľov – od sklenených fliaš a alumíniových plechoviek až po kombinované či plastové obaly. Za dôležitý prvok ochrany životného prostredia považujeme triedenie a recykláciu týchto obalov, a preto sú všetky obaly našich výrobkov bez výnimky recyklovateľné. Odpad z obalov tvorí v komunálnom odpade približne 30 %. Naším cieľom je naplnenie európskej smernice 94/62 EC o obaloch a obalových odpadoch, ktorá ukladá členským štátom EÚ limity recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov. Povinnosti v tejto oblasti si plníme v spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, na vzniku ktorej sme sa podieľali. ENVI-PAK plní v mene našej spoločnosti záväzné limity recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov s veľkou rezervou. Vieme, že bez toho, aby sa v obciach svedomito triedil odpad, plnenie limitov recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov nie je možné. Preto sme radi, že ENVIPAK v uplynulom roku predstavil systém podpory separovania odpadov z obalov a bude ho spolufinancovať s miestnymi samosprávami. Veríme, že tento systém dovedie Slovensko v priebehu niekoľkých rokov medzi krajiny s najvyššou mierou recyklácie v Európskej únii.
Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
Spoločnosť Xella Slovensko patrí k popredným výrobcom stavebného materiálu. Na svojom konte má nielen úspechy obchodného charakteru, podporené pozitívnymi ohlasmi a záujmom verejnosti, ale aj realizáciu nekomerčných projektov, ktorými vyjadruje svoju spoločenskú zodpovednosť. K takým projektom určite patrí aj zapojenie sa do systému ZELENÝ BOD, v centre ktorého dominuje ochrana životného prostredia. Od začiatku svojej činnosti spoločnosť Xella Slovensko deklaruje, že jej produkty sú nielen technologickou špičkou, ale zároveň vyzdvihuje aj ich ohľaduplnosť voči životnému prostrediu. Od júna 2007 dostalo toto jej dlhoročné úsilie aj svoju konkrétnu podobu. A tou je tzv. systém ZELENÝ BOD. Xella Slovensko sa prostredníctvom oprávnenej organizácie ENVI-PAK zapojila do presne stanoveného systému spätného odberu a využitia obalov a obalových materiálov, a to plne v súlade s Európskou smernicou 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov. Osvedčenie na používanie ochrannej známky ZELENÝ BOD pridelila Xelle Slovensko spoločnosť ENVI-PAK, ktorá je ako jediná na Slovensku oprávnená poskytovať túto registrovanú ochrannú známku ďalším subjektom.
Xella Slovensko, spol. s r. o.
Henkel – A Brand like a Friend (Henkel – značka ako priateľ) – Tento slogan podčiarkuje náš záväzok prostredníctvom značiek a technológií Henkel uľahčovať, zlepšovať a skrášľovať život ľudí. Zároveň je však Henkel značkou, ktorá je priateľská i k životnému prostrediu a chápe trvalo udržateľný rozvoj ako pozitívny vplyv dnešných rozhodnutí na život v budúcnosti. Oceňujeme, že v oblasti plnenia si povinností spätného zberu odpadov z obalov máme rovnako silného a zodpovedného partnera – oprávnenú organizáciu ENVI-PAK. Vďaka jej medzinárodnému zázemiu máme záruku poskytovania kvalitného a pružného odborného servisu. Osobitne si vážime osvetové aktivity, ktorými ENVI-PAK vzdeláva verejnosť v oblasti separovania odpadu.
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Spolupráca spoločnosti ENVI-PAK a Nadácie Petit Academy je veľmi prospešná, nakoľko sa nám vzájomne darí prepájať edukačné a ekologické ciele a to prostredníctvom vzdelávacieho projektu SME V ŠKOLE. Každý rok vďaka firme ENVI-PAK poskytujeme tisíckam žiakov pracovné zošity s ekologickou tematikou. Žiaci majú možnosť naučiť sa ekologicky myslieť, uvedomovať si význam ochrany životného prostredia a vnímať viac svoje okolie. Projekt v žiakoch podnecuje aj priame ekologické aktivity (zber papiera, recyklácia, workshopy s ekologickou tematikou a pod.) Aj touto formou ďakujeme spoločnosti ENVI-PAK za spoluprácu.
Nadácia Petit Academy
Jednou z priorít spoločnosti Úsmev ako dar je rozvíjať osobnosť detí z náhradnej starostlivosti a ohrozených rodín. Tento zámer realizujeme aj prostredníctvom tematicky ladených rozvojových pobytov. Spoločnosť ENVI-PAK nám už niekoľko rokov pomáha vytvárať programovú náplň environmentálneho letného tábora. Prostredníctvom hravých aktivít rozvíja u detí ekologické povedomie a ponúka im priamu skúsenosť, na základe ktorej si deti môžu osvojiť životný štýl ohľaduplný k prostrediu, v ktorom žijú. Deti sa tak učia vážiť si svoje okolie, prírodu a krajinu. Učia sa rešpektu voči vonkajšiemu svetu, i voči sebe samým. Zároveň sa ENVI-PAK každoročne zapája do nášho projektu Vianočný pozdrav, ktorý pomáha. Ide o jedinečný spôsob obdarovania dieťaťa z detského domova, ktoré je autorom obrázku s vianočným motívom pre vianočnú pohľadnicu či PF-ku.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Rádi by jsme tímto poděkovali společnosti ENVI –PAK za přítomost jejich stánků a osobní supervise při ECO TOUR THOMASE PUSKAILERA 2013 po Slovenských Obchodních centrech OC MAX. Eco Tour se zabývá důležitostí šíření osvěty v oblasti životního prostředí na Slovensku a media ji oficiálně označila jako “Největsí ekologické turné v Slovenské historii “. Jsme tedy velmi rádi za přítomnost ENVI-PAK na našem projektu, která současně podtrhává důležitost našeho programu. Tímto také velmi děkujeme za pomoc při asistenci se soutěžními cenami pro děti, které mohou získat po zapojení se v našich interaktivních soutěžích. ENVI-PAK měl vždy zajímavě, příjemně působící a profesionálně upravený stánek s velmi ochotnými pracovníky. Plně doufáme v další spolupráci v budoucích letech.
THOMAS PUSKAILER, CZECH & SLOVAK REPUBLIC
Společnost Ed. Haas SK s.r.o. se zabývá distribucí cukrovinek, energetických nápojů, želírovacích přípravků, šumivých vitaminových tablet a dalších potravin. Díky oprávněné organizaci ENVI-PAK si společnost Ed. Haas SK s.r.o. plní všechny zákonné povinnosti tedy sběr a recyklace obalů jejich výrobků. Zaměstnanci společnosti Ed. Haas SK s.r.o. mají možnost se zúčastňovat odborných seminářů, které ENVI-PAK pravidelně pořádá. Všechny změny a novinky v oblasti obalového materiálu jsou zaměstnancům pravidelně zasílány pomocí Newsletterů. Společnost Ed. Haas SK s.r.o. se snaží co nejméně zatěžovat životní prostředí a neničit tak přírodu kolem sebe. Nejlepším možným řešením byla tedy spolupráce právě s organizací ENVI-PAK.
Ed. Haas SK s.r.o.
Spoločnosť Budweiser Budvar SK s.r.o, v rámci svojej environmentálnej politiky dodržiava všetky normy dané európskou legislatívou a práve z uvedeného dôvodu sme si vybrali spoločnosť ENVI-PAK, ktorá pre nás zabezpečuje zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov. Okrem iného nám spoločnosť ENVI-PAK poskytuje odborné poradenstvo, zabezpečuje školenia a informuje nás o zmenách v zákonoch týkajúcich sa odpadov z obalov. Spoločnosť ENVI-PAK je pre nás spoľahlivý partner v plnení povinností vyplývajúcich z legislatívy, vážime si jej odbornosť, flexibilitu a pozitívny prístup k zákazníkom.
Budweiser Budvar SK s.r.o
Společnost Envipak nám poskytuje komplexní služby týkající se systému sběru, zhodnocování a recyklace obalů. Velmi nám vyhovoje legislativní servis a pravidelná školení poskytovaná v rámci smlouvy. Zaměstnanci jsou ochotní, nápomocní a schopní poradit v případě potřeby. Za několikaletou bezproblémovou spolupráci děkujeme.
Natur Produkt