Prihlásenie

Zabudli ste heslo? Návod na prihlásenie

Služby ENVI-PAK pre obce

Vstup do obecnej zóny – prihlásenie/registrácia 


Spoločnosť ENVI-PAK je oprávnená organizácia, ktorá podporuje triedený zber odpadov od spotrebiteľov v slovenských mestách a obciach

ENVI-PAK je oprávnenou organizáciou na Slovensku, ktorá vytvorila a prevádzkuje koordinovaný systém zberu, zhodnotenia/recyklácie komunálneho a priemyselného odpadu z obalov za pomoci všetkých subjektov podieľajúcich sa na materiálovom toku odpadov z obalov.

Podieľame sa na zbere odpadov od spotrebiteľa – občana, cez obec a zberovú spoločnosť až po recyklátora.

Mestá a obce tvoria v systéme triedeného zberu odpadov nezastupiteľnú úlohu a preto im poskytujeme:

  1. Peniaze za vytriedený odpad – priamy finančný príspevok mestám a obciam, ktoré triedia odpad za 100 % vyzbieraného odpadu z obalov, ktorý odovzdali na recykláciu.
  2. Poradenstvo – kvalifikované poradenstva mestám a obciam v oblasti triedeného zberu odpadov z obalov vychádzajúceho z medzinárodného know-how. Obce tak môžu operatívne a efektívne riešiť problémy samosprávy s triedeným zberom s kvalifikovanými odborníkmi. Optimalizácia vynakladaných finančných prostriedkov na triedený zber je jednou z kľúčových oblastí.
  3. Osveta a vzdelávanie – podporu mestám a obciam pri vzdelávaní obyvateľov spojenú s propagáciou triedeného zberu odpadov z obalov.
  4. Otvorenosť – každé mesto a obec má možnosť vstúpiť do takto nastaveného systému a profitovať z neho.

Systém priamej podpory triedeného zberu v mestách a obciach je dlhodobý projekt, ktorého cieľom je vytvoriť perspektívny a dlhodobo udržateľný systém podpory triedeného zberu odpadov z obalov. Toto riešenie nezaťažilo a ani nezaťaží štátny rozpočet a nespôsobilo ani zvýšenie cien výrobkov pre spotrebiteľov.

Od uvedenia systému priamej podpory triedeného zberu v mestách a obciach v septembri 2009 sa do systému zapojilo už viac než 1600 miest a  obcí na Slovensku s viac ako 3 milióny obyvateľov a pribúdajú ďalšie.

V prípade, že Vaše mesto alebo obec ešte nie je ešte súčasťou tohto systému a má záujem dostávať finančné prostriedky na podporu triedeného zberu, prosím, kontaktujete nás na obce@envipak.sk 

Aktuality

Údaje pre výpočet zberového a trhového podielu na rok 2016
 MŽP SR zverejnilo  údaje pre výpočet zberového a trhového podielu výrobcov vyhradeného výrobku na rok 2016
Vyhlášky k novému zákonu o odpadoch zverejnené v zbierke zákonov
  V Zbierke zákonov boli zverejnené vyhlášky k novému zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktoré, rovnako ako nový zákon…
Európska komisia schválila balík obehového hospodárstva
  Európska komisia dňa 2. decembra 2015 prijala nový ambiciózny balík legislatívy obehového hospodárstva.